Skip to content

Deze website is eigendom van

WZC Maria Rustoord VZW
Weststraat 53
8770 Ingelmunster
051/30.48.41
info@wzcingelmunster.be

Ondernemingsnummer: BE 0458.458.325

De toezichthoudende autoriteit: Agentschap Zorg en Gezondheid

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan WZC Maria Rustoord VZW of rechthoudende derden. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van WZC Maria Rustoord VZW. De toelating om op de website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De foto’s op de website zijn niet-bindend.

De website van WZC Maria Rustoord VZW wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. WZC Maria Rustoord VZW levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden en/of onvolledigheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

WZC Maria Rustoord VZW kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien deze uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van WZC Maria Rustoord VZW beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. WZC Maria Rustoord VZW geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

WZC Maria Rustoord VZW kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of voor, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, zonder beperking, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of van andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

WZC Maria Rustoord VZW verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WZC Maria Rustoord VZW is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de WZC Maria Rustoord VZW website leidt.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van raadpleging van deze site of ingeval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

Privacybeleid

WZC Maria Rustoord VZW verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de DPO (Data Protection Officer) op privacy@wzcingelmunster.be
Verwerkingsdoeleinden

Persoonlijke informatie die via het contactformulier wordt ingevuld, zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer worden uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Wij gebruiken deze informatie om vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden. WZC Maria Rustoord VZW bezorgt noch verkoopt uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. WZC Maria Rustoord VZW zal met betrekking tot deze gegevens optreden in overeenstemming met de toepasselijke AVG wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn voorgeschreven door de wettelijke en/of reglementaire voorschriften (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Eenieder heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen (voor zover dit de uitvoering van bestaande contracten of wettelijke verplichtingen niet in de weg staat), de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de persoon gevraagd om een aangetekend schrijven te verzenden naar WZC Maria Rustoord VZW.

 

Klacht

De gebruiker beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Back To Top